Python_v2

Python

【Microsoft】これからはPythonの時代? ExcelでもPythonが使えるようになるかも!【Python】

Python_v2

【次世代】Python_v2とは ~Python3.8との違い~【高速化】