python v2

Python_v2

【次世代】Python_v2とは ~Python3.8との違い~【高速化】